Sáng lạn, sáng lạng, sán lạn, xáng lạn, xán lạn,…?

Người đặt vấn đề: Yên Sơn

– Có một tương lai sáng lạng!
Sáng lạn, sáng lạng, sán lạn, xáng lạn, xán lạn,…?


Tìm trong các Tự Điển

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s