VIỆN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VIỆT

 


GỒM HAI KHỐI:

* NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VIỆT
* THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT


NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VIỆT:

  • BAN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VIỆT
  • BAN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VIỆT

THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ
TIẾNG VIỆT

  • BAN TỔ CHỨC HỘI NGHI
  • BAN PHỔ BIẾN VÀ VẬN ĐỘNG̣