VIỆN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM

GỒM HAI KHỐI


NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ và VĂN HÓA VIỆT NAM:

  • BAN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VIỆT
  • BAN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ VÀ VĂN HOÁ VIỆT

THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT:


SINH HOẠT ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 8 NĂM 2019:
HỘI NGHỊ THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT
18 THÁNG 8 NĂM 2019. TỪ 8:00AM ĐẾN 6:00PM
TẠI HOUSTON, TEXAS
ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng Cộng đồng NVQG Houston