TẾT NGUYÊN ĐÁN, TẾT CỔ TRUYỀN HAY TẾT TRUYỀN THỐNG?

NHỮNG CÂU HỎI CẦN LÀM SÁNG TỎ

Có dân tộc KINH hay không?
Hồ Chí Minh chết năm nào?
Định nghĩa từ NGỤY.
Định nghĩa XÂM LƯỢC.


VIỆN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ và VĂN HOÁ VIỆT NAM

Viện gồm hai khoa:
** Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam.
** Nghiên Cứu Văn Hoá Việt Nam.

Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt


KHOA NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VIỆT NAM
(Tác Phẩm và Tài Liệu)

LỊCH SỬ CẦN NGHIÊN CỨU VÀ GHI CHÉP VỚI MỘT PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC VÀ HIỆN ĐẠI

KHOA NGHIÊN CỨU
VĂN HOÁ VIỆT NAM
(Tác Phẩm và Tài Liệu)

THỐNG NHẤT
CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT

VIẾT CHÍNH TẢ CẦN THỐNG NHẤT ĐỂ DỄ PHỔ BIẾN. MUỐN THỐNG NHẤT CẦN CÓ NHỮNG NGUYÊN TẮC DỰA TRÊN KHOA HỌC HIỆN ĐẠI VÀ ĐƯỢC ĐA SỐ CHẤP NHẬN.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG TƯƠNG LAI:
* DỰ ĐỊNH PHÁT HÀNH “LỊCH SỬ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI HOA KỲ SAU 1975”
VÀO TRUNG TUẦN THÁNG 3/2023.
* CÙNG ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TNCTTV KỲ 5 TẠI OSLO, NORWAY VÀO 29-30/3/2020
– PHẢI RỜI LẠI VÌ NẠN DỊCH COVID-19 TOÀN CẦU.

MỖI CÁ NHÂN CẦN HY SINH MỘT PHẦN NHỎ CỦA TỰ ÁI VÀ TÀI CHÁNH ĐỂ DÂN TỘC TRƯỜNG TỒN VÀ CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT ĐƯỢC THỐNG NHẤT. TRÂN TRỌNG MỜI THAM GIA VÀ

trân trọng kính mời vào xem danh sách các tác phẩm và tài liệu

THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ KỲ 1 TẠI GARDEN GROVE CA. USA NGÀY 11-12/8/2018