Tin Tức

Biên Bản Họp Điều Hợp Viên và Ban Đúc Kết July 29, 2018

Ghi trình: Cao Văn Hở, Ph.D.
Ngày: Chủ Nhật 29 tháng 7, 2018 / Giờ: 1:00 pm– 2:15 pm
Điạ Điểm: Văn Phòng Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ
Danh sách hiện diện
Tên Phone
1 Bùi Đức Uyên 714.330.6002
2 Nguyễn Văn Khoa 714.878.7409
3 Cao Văn Hở 714.280.6153
Nguyễn Song Thuận 949.278.3758 vắng mặt bận Q II STCT
4 Phạm Thị Huê 714.604.8003
5 Phạm Kim Long 949.500.9887
6 Lê Anh Dũng 714.234.1487
7 Nguyễn Địch Hà
8 Võ Minh Phượng 949.322.9961
9 Bửu Trâm
10 Đặng Ngọc Sinh 714.791.1543
11 GS Trần Huy Bích 714.760.4589
12 GS Trần Chấn Trí 714.487.7646
13 Nguyễn Phương Lê 714.206.4548
Huỳnh Trâm Anh 714.386.2338 vắng mặt
Trần Nguyên Thập vắng mặt– đồng ý quyết định
Nguyễn thị Mỹ Hường vắng mặt – đồng ý quyết định

Đây là phiên họp làm việc (working session) giữa các Điều Hợp Viên và Đúc Kết Viên thư ký nhằm trao đổi cách thức liên lạc như số phone và e-mail và thống nhất phương cách làm việc chung làm gia tăng hiệu quả các đúc kết các đề tài tham luận do các diễn giả thuyết trình.
Tóm tắt phiên họp
1- Phiên họp đồng ý cho việc trao đổi số phone và e-mail để tiện liên lạc.
2- Các Điều Hợp Viên ĐHV và Đúc Kết Viên ĐKV cần nắm vững mục tiêu và đường hướng căn bản của Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt
a. Mục tiêu chung nhằm hoàn chỉnh tiếng Việt để phát triển và tiến bộ.
b. Đường hướng của HNTNCTTV năm 2018 nhằm tiến tới những quy ước lề lối có thể đồng thuận làm khuôn khổ cho sự hệ thống hoá và phát triển của tiếng Việt về chữ viết, và thống nhất chính tả.
c. Chủ trương của HNTNCTTV tôn trọng sắc thái tiếng nói dị biệt tuỳ theo địa phương, nhóm, nghề nghiệp, v.vvv. nhưng cách viết chính tả nên thống nhất.
• Cởi mở chấp nhận lắng nghe bàn thảo các ý kiến khác nhau để có thể có sự đồng thuận.
• Quyết định dựa theo khoa học, hợp lý, hệ thống và đa số.
d. Phương cách điều hợp:
i. Hai tài liệu có trên website http://www.hoinghitiengviet.com giúp cho ĐHV và ĐKV làm điểm tựa căn bản cho sự lượng giá bài tham luận của diễn giả cũng như các câu hỏi của tham dự viên,
1. Chương I: TỔNG QUÁT trong bộ sách SỔ TAY CHÍNH TẢ – TẬP 1 là những nguyên tắc cần được bàn thảo và quyết định.
2. Bài Tham luận Đề Tài số 2 của GS Song Thuận: QUY ƯỚC THỐNG NHẤT CHÍNH TẢ CHỮ VIỆT là bài nồng cốt.
ii. ĐHV nắm vững thấu triệt cả hai –bài thuyết trình của GS Song Thuận và bài thuyết trình về đề tài tham luận mà mình có trách nhiệm điều hợp. ĐHV tôn trọng quan điểm của diễn giả, nếu có dị biệt với chủ trương của HNTNCTTV, tuy nhiên ĐHV cần hướng dẫn, khéo lèo lái phần thảo luận không đi xa tiêu hướng của HNTNCTTV, ĐHV theo đúng Các Nguyên Tắc Điều Hành Thuyết Trình và Thảo Luận của Ban Điều hợp (GS Phạm Thi Huê) đề nghị đã có phổ biến trên website để việc điều hành những buổi thảo luận đạt được kết quả mong đợi.
iii. Nếu cần phải có quyết định thì biểu quyết dựa theo những điểm căn bản ghi trong phần Tổng quát của Sổ Tay Chính Tả Tập 1. Nếu không thể đồng thuận chúng ta có thể bàn thảo thêm và quyết ̣định trong Hội nghị sau

3- Những bước trong diễn trình đúc kết bài thuyết trình tham luận
a. PHẦN CHUẨN BỊ:
Bước thứ 1. Thầy cô phụ trách vai trò đúc kết ĐKV có cơ hội làm việc chung, sát cánh chia xẻ và trao đổi ý kiến với Điều Hợp Viên ĐHV vốn là những vị am tường và có kiến thức về đề tài tham luận và là vị đã đọc qua nội dung bài tham luận để giới thiệu diễn giả.
Bước thứ 2. ĐKV phác họa các nét chính của bài tham luận.
Sau khi hội ý với ĐHV, DKV soạn thảo bài tóm lược các nét chính của bài tham luận chừng 1- 3 trang, xong trước ngày thứ Bảy 11/8.
b. PHẦN GHI CHÉP:
Bước thứ 3. ĐKV ghi chú phần thuyết trình của diễn giả và các điểm được trình bày thêm.
Bước thứ 4. ĐKV ghi chép các câu hỏi của tham dự viên và câu trả lời của diễn giả.
Bước thứ 5. ĐKV cùng với ĐHV lượng giá các câu hỏi.
c. PHẦN ĐÚC KẾT:
Bước thứ 6. ĐKV viết thành bài đúc kết.
Bước thứ 7. Chuyển bài đúc kểt kèm theo e-mail đến:
Nếu là ngày đầu thứ Bảy 8/11: a. cho Thầy Sinh, b. cho TS Long, và TS Hở
Nếu là ngày Chủ Nhật 8/12: a. Cho cô Thập, b. cho TS Hở
Tất cả các bài viết đúc kết xin c/c to GS Phạm Thị Huê, Thầy Uyên và Thầy Song Thuận.
d. PHẦN TƯỜNG TRÌNH ĐÚC KẾT:
TRONG NGÀY Chủ Nhật 2pm-4pm, mỗi ĐKV của 7 đề tài tham luận có 10 phút tường trình.
• Từ 2-3 pm: Bốn ĐKV Thư ký của ngày Bảy trình bày mỗi người 10 phút cho đúc kết cúa từng đề tài. TS Phạm Kim Long, nhận định trong vòng 20 phút
• Sau giải lao ngắn 5 phút, từ 3 – 4 pm: Ba ĐKV thư ký của ngày Chủ nhật trình bày mỗi người 10 phút cho đúc kết cúa từng đề tài. Sau đó TS Cao Văn Hở nhận định trong vòng 30 phút:
o Những vấn đề đặt ra từ 3 đề tài của hội luận ngày Chủ nhật
o Tổng kết thành quả đúc kết của toàn thể Hội nghị TNCTTV năm 2018
PHẦN TƯỜNG TRÌNH ĐÚC KẾT SẼ ĐĂNG VÀO KỶ YẾU HỘI NGHỊ HNTNCTTV năm 2018.
4- a. Phiên họp nhờ Thầy Sinh giúp cung cấp 1 tape recorder và tapes để ghi lại thuyết trình của diễn giả, các câu hỏi và trả lời của diễn giả.
b. Thầy Nguyễn Xuân Thức 714.251.7688 thuc.x.nguyen@sbcglobal.net sẽ phụ trách ghi chi tiết liên hệ đến các đề tài tham luận số lẽ 1, 3, 5 và 7.
c. Cần thêm một Thầy cô phụ trách ghi chép các đề tài tham luận số chẳng 2, 4 và 6. Xin nhờ Thầy Khoa tìm giúp thêm 1 vị có khả năng đánh máy khá.
5- Danh sách các Điều Hợp viên cùng Ban Thư ký cho các đề tài Tham Luận:

danhsach thuyettrinhThầy Uyên và GS Phạm thị Huê sẽ là hai người thường xuyên, có thể thay thế nhau tham dự các buổi hội luận trong vai trò điều hợp viên nếu cần.

6- Mẫu Đúc Kết Đề Tài Tham Luận
Sau đây là mẫu sơ thảo cho việc đúc kết bài thuyết trình và các câu hỏi
Mẫu Đúc Kết gồm hai phần:
– Phần tóm lược bài thuyết trình của diển giả với lượng đóng góp vào mục tiêu của HNTNCTTV năm 2018
– Phần đúc kết các các câu hỏi và trả lời của diễn giả và lượng giá dựa trên mục tiêu của HNTNCTTV năm 2018
A. Phần tóm lược bài thuyết trình của diển giả với lượng đóng góp vào mục tiêu của HNTNCTTV năm 2018
1. Những nét chính của bài thuyết trình
2. Lượng giá sự đóng góp của bài thuyết trình vào mục tiêu của HNTNCTTV
a. Có góp phần tăng thêm sự hiểu biết về mục tiêu Hội nghị
b. Đóng góp trực tiếp vào mục tiêu của Hội nghị
c. Quá tổng quát để giúp tham dự viên hiểu thêm về mục tiêu Hội nghị
B. Phần đúc kết các các câu hỏi và trả lời của diễn giả và lượng giá dựa trên mục tiêu của HNTNCTTV năm 2018
1. Những câu hỏi đặt ra từ tham dự viên
2. Lượng giá sự đóng góp của câu hỏi vào mục tiêu của HNTNCTTV
a. Vượt sai mục tiêu Hội nghị và đề tài tham luận
b. Đóng góp trực tiếp vào mục tiêu của Hội nghị
c. Điếm thảo luận và kết qủa như ĐỒNG THUẬN, BÁC BỎ, ĐỂ KỲ SAU, CẦN BỔ TÚC, CẦN NGHIÊN CỨU THÊM. v.vvv

PHIÊN HỌP CUỐI TRƯỚC HỘI NGHỊ: THỨ BA NGÀY 7 THÁNG 8 NĂM 2018 TẠI VĂN PHÒNG BAN ĐẠI DIỆN CÁC TRUNG TÂM VIỆT NGỮ

TS Cao Văn Hở ghi trình


Họp báo tổ chức Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt Tại Hải Ngoại

(Trích Nhật báo Viễn Đông)

0615chanhta2Ban tổ chức và các tham dự viên chụp chung tấm hình kỷ niệm. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER – Sáng thứ Sáu, ngày 15 tháng 6, 2018 một cuộc họp báo đã được tổ chức tại Văn Phòng Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt và Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ phối hợp tổ chức.

Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, thầy Nguyễn Văn Khoa giới thiệu thành phần tham dự gồm các giáo chức sau đây: Thầy Đặng Ngọc Sinh (Trưởng Khóa Tu Thư), Thầy Nguyễn Song Thuận (thành viên sáng lập CLB Hùng Sử Việt) hiện là Trưởng Ban Tổ Chức của Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt (HNTNVTTV), ông Bùi Đức Uyên (nguyên Hội Trưởng Hội Cựu Học Sinh Bưởi – Chu Văn An, hiện là thành viên ban tổ chức HNTNCTTV); Giáo sư TS Phạm Thị Huê (tân Chủ Tịch CLB Hùng Sử Việt), Giáo Sư Trần Chấn Trí ( cựu Chủ Tịch Ban Đại Diện Các TTVN, hiện là giáo sư UCI), Giáo sư Trần Ngọc Dụng (nhà nghiên cứu ngữ học, hiện dạy tại trường ĐH Coasline và trường Santa Ana College và là Trưởng Khối Huấn Luyện của Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm năm 2018), Giáo sư Trần Huy Bích (Cố Vấn Hội Giáo Chức Việt Nam Hải Ngoại), Thầy Vũ Hoàng (Chủ Tịch Ban Đại Diện các TT VN Nam Cali); Kiến Trúc Sư Phạm Ngọc Lân (Thành viên CLB Hùng Sử Việt và CLB Tình Nghệ Sĩ), Giáo sư Tiến Sĩ Natalie Trần (Giám Đốc Điều Hành Chương Trình Các Ngôn Ngữ Á Châu tại Hoa Kỳ); Kỹ sư Công Chánh Nguyễn Minh Trì (phu quân ca sĩ Quỳnh Hoa); Giáo sư TS Phạm Kim Long (cựu Ủy Viên Giáo Dục Quận Cam); Giáo Sư Loan (phu nhân GS Nguyễn Song Thuận). Cô giáo Thuận (Đại diện trường Chân Phước Liêm), nhạc sĩ Cao Minh Hưng, nhạc sĩ Xuân Điềm và phu nhân); cô Vũ Ngọc Diệp (Đại Diện Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương); ông Trịnh Ngọc Hồng (Giám Sát Viên Hội Bưởi –CVA); ông Nguyễn Lý Sáng (Đại diện Liên Trường Tây Ninh); nhà văn Lê Anh Dũng; ông Nguyễn Địch Hà (Hội Trưởng Hội Bưởi –CVA), ông Thái Văn, (phụ huynh HS), giáo sư Long, phu quân GSTS Phạm Thị Huê. Chị Xuân Mai, ca sĩ Quỳnh Hoa và phóng viên các nhật báo Viễn Đông, Người Việt, Việt Báo và đài truyền hình SBTN, SET.

0615chanhta1Giáo Sư Trần Huy Bích trả lời câu hỏi của các cơ quan truyền thông. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau phần giới thiệu, Giáo Sư Song Thuận cám ơn các cơ quan truyền thông cùng qúy vị trong ban tổ chức, sau đó ông trình bày khái quát về CLB Hùng Sử Việt và giới thiệu tân Chủ Tịch là giáo sư TS Phạm Thị Huê. Sau đó, GS. Song Thuận cho biết, Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt sẽ được tổ chức vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 11 và 12 tháng 8, 2018 tại giảng đường Trường Coasline 12901 Euclid St, thành phố Garden Grove, Nam California.

Ông Bùi Đức Uyên phổ biến về thể thức ghi danh, lệ phí tham dự. Chương trình Hội Nghị sẽ gồm những đề tài tham luận về phương pháp áp dụng viết chính tả tiếng Việt, đặc điểm của chính tả, phân biệt dấu giọng hỏi, ngã, tiếng Việt hải ngoại, tiếng Việt trong nước, tiếng Việt gốc Hán Việt v.v.. đồng thời thảo luận về phương pháp, mẹo luật về chính tả tiếng Việt, cách đánh dấu, phân biệt cách viết CH hay TR, S hay X, phân biệt chữ đầu là phụ âm D, Gi hay R, phân biệt các vần Âu, Ay hay Ây, Ă hay Â, chữ cuối một từ ngữ có G hay không có G, là C hay T, phân biệt cách viết i ngắn hay y dài, v.v. với những thuyết trình viên nhiều kinh nghiệm.

Sau đó là phần trả lời các câu hỏi. Khá nhiều các câu hỏi và lời đề nghị được nêu ra và ban tổ chức đã giải đáp một cách thỏa đáng.

Trước khi bế mạc, Thầy Nguyễn Văn Khoa xin các cơ quan truyền thông phổ biến đến các Trường, Trung Tâm Việt Ngữ và đồng hương, mời tham dự Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt vào ngày 11 và 12 tháng 8, 2018 và Khóa Huấn Luyện & Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ thứ 30 sẽ được tổ chức vào ba ngày 03, 04, 05 tháng 8/2018 tại Coasline Community College, 12901 Euclid St, Garden Grove, CA 92840.
Năm nay không chỉ các Thầy, Cô giáo mà phụ huynh nào muốn tham dự cũng có thể đến lấy phiếu ghi danh tại 8295 Westminster Blvd, Ste #270, Westminster, CA 92683 và gửi về : taviet.tnsp@gmail.com. Các Thầy, Cô ở xa về tham dự, cần ở khách sạn xin liên lạc với cô Trần Thị Sử (714) 263-5969 để tiện sắp xếp.

____________________________________________________________________________________________

21/06/201800:00:00(Xem: 437)
Họp báo về Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt.

Westminster (Bình Sa)- – Tại Văn Phòng Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tọa lạc tại số 8295 Westminster Blvd, Suite 270 Thành phố Westminster CA 92683 vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, ngày 15 tháng 6, 2018, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, phối hợp cùng Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ tổ chức buổi họp báo thông báo việc tổ chức Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt Tại Hải Ngoại.

Điều hợp chương trình Thầy Nguyễn Văn Khoa.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm, sau đó, thầy Nguyễn Văn Khoa giới thiệu thành phần tham dự gồm có các giáo chức: Thầy Đặng Ngọc Sinh (Trưởng Khóa Tu Thư), Thầy Nguyễn Song Thuận cựu hội trưởng, (thành viên sáng lập CLB Hùng Sử Việt) hiện là Trưởng Ban Tổ Chức Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt (HNTNVTTV), ông Bùi Đức Uyên (nguyên Hội Trưởng Hội Cựu Học Sinh Bưởi – Chu Văn An, hiện là thành viên ban tổ chức HNTNCTTV); Giáo sư TS Phạm Thị Huê (tân Chủ Tịch CLB Hùng Sử Việt), Giáo Sư Trần Chấn Trí (cựu Chủ Tịch Ban Đại Diện Các TTVN, hiện là giáo sư UCI), Giáo sư Trần Ngọc Dụng (nhà nghiên cứu ngữ học, hiện dạy tại trường ĐH Coasline và trường Santa Ana College và là Trưởng Khối Huấn Luyện của Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm năm 2018), Giáo sư Trần Huy Bích (Cố Vấn Hội Giáo Chức Việt Nam Hải Ngoại), Thầy Vũ Hoàng (Chủ Tịch Ban Đại Diện các TT VN Nam Cali); Kiến Trúc Sư Phạm Ngọc Lân (Thành viên CLB Hùng Sử Việt và CLB Tình Nghệ Sĩ), Giáo sư Tiến Sĩ Natalie Trần (Giám Đốc Điều Hành Chương Trình Các Ngôn Ngữ Á Châu tại Hoa Kỳ); Kỹ sư Công Chánh Nguyễn Minh Trì (phu quân ca sĩ Quỳnh Hoa); Giáo sư TS Phạm Kim Long (cựu Ủy Viên Giáo Dục Quận Cam); Giáo Sư Loan (phu nhân GS Nguyễn Song Thuận). Cô giáo Thuận (Đại diện trường Chân Phước Liêm), nhạc sĩ Cao Minh Hưng, nhạc sĩ Xuân Điềm và phu nhân); cô Vũ Ngọc Diệp (Đại Diện Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương); ông Trịnh Ngọc Hồng (Giám Sát Viên Hội Bưởi –CVA); ông Nguyễn Lý Sáng (Đại diện Liên Trường Tây Ninh); nhà văn Lê Anh Dũng; ông Nguyễn Địch Hà (Hội Trưởng Hội Bưởi –CVA), ông Thái Văn, (phụ huynh HS), giáo sư Long, phu quân GSTS Phạm Thị Huê. Chị Xuân Mai, ca sĩ Quỳnh Hoa và phóng viên các nhật báo Viễn Đông, Người Việt, Việt Báo và đài truyền hình SBTN, SET.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, Giáo Sư Song Thuận lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả qúy vị, ông không quên cảm ơn Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ đã tạo điều kiện thuận lợc để có cuộc họp báo hôm nay.

Tiếp theo GS. Song Thuận trình bày khái quát về CLB Hùng Sử Việt và giới thiệu tân Chủ Tịch là giáo sư TS Phạm Thị Huê. Sau đó, GS. Song Thuận cho biết, Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt sẽ được tổ chức vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 11 và 12 tháng 8, 2018 tại giảng đường Trường Coasline 12901 Euclid St, thành phố Garden Grove, Nam California.

Sau đó Ông Bùi Đức Uyên lên phổ biến về thể thức ghi danh, lệ phí tham dự. Chương trình Hội Nghị sẽ gồm những đề tài tham luận về phương pháp áp dụng viết chính tả tiếng Việt, đặc điểm của chính tả, phân biệt dấu giọng hỏi, ngã, tiếng Việt hải ngoại, tiếng Việt trong nước, tiếng Việt gốc Hán Việt v.v.. đồng thời thảo luận về phương pháp, mẹo luật về chính tả tiếng Việt, cách đánh dấu, phân biệt cách viết CH hay TR, S hay X, phân biệt chữ đầu là phụ âm D, Gi hay R, phân biệt các vần Âu, Ay hay Ây, Ă hay Â, chữ cuối một từ ngữ có G hay không có G, là C hay T, phân biệt cách viết i ngắn hay y dài, v.v. với những thuyết trình viên nhiều kinh nghiệm.

Theo ban tổ chức cho biết, mục đích của buổi họp báo là báo động tình trạng Hán hóa của nhà cầm quyền CSVN qua những đề nghị cải cách tiếng Việt.

Ban tổ chức kêu gọi: “Sau 43 năm xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt tại hải ngoại, chúng tôi mạnh dạn đề xướng hội nghị này và rất mong có sự tham dự của những người còn tha thiết với văn hóa Việt cũng như ngôn ngữ Việt trong sáng.”

Trong dịp nầy, Giáo Sư Song Thuận cho biết, sau sáu năm ròng rã làm việc của nhiều hội đoàn và cá nhân, năm 2017, cộng đồng người Việt hải ngoại đã có “Sổ Tay Chính Tả Tiếng Việt Tập I” và Tập II cũng sắp được hoàn tất. Tiếp theo, chúng tôi sẽ hoàn tất việc biên soạn một bộ Từ Điển Tiếng Việt. Đây là một công việc đòi hỏi sự đóng góp của nhiều người. Trước âm mưu Hán hóa tiếng Việt của nhà cầm quyền CSVN, chúng tôi nhận thấy cần có tiếng nói chung của những người Việt hải ngoại”

Nhân dịp này, Giáo Sư Trần Ngọc Dụng lên tiếng nhắc nhở việc nhà cầm quyền trong nước làm tối nghĩa những từ ngữ vốn đã được người Việt sử dụng trong bao năm qua một cách chính xác.

Ông cho thí dụ: “Chữ ‘ly dị’ bị họ sửa thành ‘ly hôn,’ ‘quan thuế’ thành ‘hải quan,’ và ‘liên lạc’ thành ‘liên hệ’.”

Ông giải thích: “Chữ ‘ly hôn’ có nghĩa là bỏ vợ chứ không thể thay thế cho chữ ‘ly dị.’ Và ‘hải quan’ là nơi kiểm tra những ai vào nước mình bằng đường biển vào chứ không thể nói về nơi kiểm tra đặt trong phi trường.”

Và sự sai lạc lại tiếp tục trong chữ “quan hệ,” một chữ có nghĩa là tiếp xúc với người có huyết thống. ‘Hệ’ là hệ tộc, không thể dùng trong trường hợp tiếp xúc với người ngoài. Chữ chính xác là “liên lạc.”

Ban tổ chức cho biết sẽ tổ chức Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Việt vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, 11 và 12 Tháng Tám, tại giảng đường Đại Học Coastline Community College, 12901 Euclid St., Garden Grove, CA 92840. (

Sau phần trình bày của Ban tổ chức, nhiều câu hỏi đã được nêu lên ban tổ chức đã giải đáp một cách thỏa đáng.

Trước khi bế mạc, Thầy Nguyễn Văn Khoa xin các cơ quan truyền thông phổ biến đến các Trường, Trung Tâm Việt Ngữ và đồng hương, mời tham dự Hội Nghị Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt vào ngày 11 và 12 tháng 8, 2018 và Khóa Huấn Luyện & Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ thứ 30 sẽ được tổ chức vào ba ngày 03, 04, 05 tháng 8/2018 tại Coasline Community College, 12901 Euclid St, Garden Grove, CA 92840.

Năm nay không chỉ các Thầy, Cô giáo mà phụ huynh nào muốn tham dự cũng có thể đến lấy phiếu ghi danh tại 8295 Westminster Blvd, Ste #270, Westminster, CA 92683 và gửi về : taviet.tnsp@gmail.com. Các Thầy, Cô ở xa muốn tìm hiểu hoặc về tham dự, cần ở khách sạn xin liên lạc với cô Trần Thị Sử (714) 2635969 để tiện sắp xếp.

Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc: Thầy Nguyễn Văn Khoa (714) 878-7409, GS. Song Thuận (949) 278-3758.