Dời, Rời hay Bỏ

Một câu hỏi được nêu ra khi nào dùng Dời, Rời hay Bỏ đã được tranh cãi khi một người viết: “Nguyên Nhân Người Việt Dời Việt Nam Đi Tỵ Nạn

Một quan niệm cho rằng phải dùng “Nguyên Nhân Người Việt BỎ Việt Nam Đi Tỵ Nạn“. Vì chữ BỎ nói lên được hoàn cảnh và thực chất của cuộc ra đi ngày 30/4 /1075.

Một quan niệm khác cho rằng BỎ là dứt khoát không nghĩ ngày trở về. Nên RỜI hợp lý, hợp tình hơn vì người Việt luôn mong trở lại quê hương Việt Nam, ít nhất là trong tư tưởng của người viết câu đó.

Có lẽ lích sử đã được nhìn khác nhau ngay cả những người cùng một phía nói gỉ được nhìn từ hai phía QUỐC CỘNG.

Quý vị nghĩ sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s