Cao Văn Hở

Tiến Sĩ Cao Văn Hở

Học Vấn:

Cử Nhân Đại học Văn Khoa, Văn Minh Việt Nam, Saigon, 1967

Cao học Hành Chánh, Kinh Tế – Tài Chánh, Viện Q.G. Hành Chánh, Saigon, 1965 – 68

Ph.D, Economics-Finance, Georgetown University, Washington D.C., 1973

Teaching Credentials, Orange County School District.

Các hoạt động  Hành Chánh và Chuyên Môn

Trước 1975:

– Chánh Sự Vụ Văn Hoá Xã Hội, Phủ Thủ Tướng

– Phụ Tá Tổng Trưởng Tài Chánh (Assistant Minister of Finance)

– Ủy Viên, Ủy Ban Quốc Gia Dầu Hỏa (Petroleum and Mineral Board).

– Thành viên, Hội Đồng Quốc Gia – Văn Hoá Xã Hội

– Phó Khoa Trưởng Đại Học Kinh Thương, Viện Đại Học Minh Đức.

– Giáo Sư Kinh Tế và Tiền Tệ Tín Dụng, giảng dạy tại Học Viện Q.G. Hành Chánh, Kinh Thương Minh Đức, Viện Đại Học Vạn Hạnh, và Viện Đại Học Cần Thơ.

Sau 1975:

– Chuyên gia Kinh Tế và Cố Vấn Tín Dụng (Economist/Credit Consultant), Bank of America / Commercial Banking Division.

– Cố Vấn Dự Án (Project Consultant), Tenet Health Care Corp.

– Thỉnh giảng về Kinh Tế và Thương Mãi Quốc Tế, Chapman University.

– Biên khảo nghiên cứu và sáng tác thi văn dưới bút hiệu Cao Kiều Phong.

– Chủ bút đặc san Hoài Bão Quê Hương, Hội Quốc Gia Hành Chánh, và đặc san Tiền Giang

– Tham gia Phong trào Đoàn Kết Việt Nam Cộng Hòa với tư cách Sáng Lập Viên và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát.

– Tham gia Mạng Lưới Nhân Quyền và là thành viên Hội đồng Giám Sát.

– Thành viên, Ban Quản Trị Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt

– Tham gia Nhóm Biên Soạn Từ Điển Việt Nam.

Hiện đang về hưu tại Orange County, California.