Tin Tức Sinh Hoạt

Ấn hành Sách Giáo Dục: Lịch Sử Người Việt Tỵ Nạn
Tham dự Hội Nghị TNCTTV tại San Jose, CA dự trù ngày 20/10/2020
Tham dự Hội Nghị TNCTTV tại Oslo, Norway dự trù ngày 24-/25/2021
Ghi chú: Các sinh hoạt trêncó thể thay đổi tùy theo nạn dịch Covid-19