Sinh Hoạt Tương Lai

Ấn hành Sách Giáo Dục: Lịch Sử Người Việt Tỵ Nạn dụ trù tháng 7 năm 2020
Tham dự Hội Nghị TNCTTV tại San Jose, CA dự trù ngày 20/10/2020
Tham dự Hội Nghị TNCTTV tại Oslo, Norway dự trù ngày 24-/25/4/2021
Ấn hành Từ Điển Chính Tả Việt Nam dự trù tháng 7 năm 2020
Ghi chú: Các sinh hoạt trên có thể thay đổi tùy theo nạn dịch Covid-19