Lịch Sử Tỵ Nạn Việt Nam Hải Ngoại

Khoa Lịch Sử đang trong giai đoạn cuối hoàn tất tập Lịch Sử Tỵ Nạn Việt Nam Hải Ngoại để đáp ứng nhu cầu dạy sử tại Hoa Kỳ đặc biệt là câu hỏi Tại sao người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ và thế giới?